ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 14:11:58  
จังหวัดแพร่ เตรียมพร้อมทำงานด้านมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแพร่ เตรียมพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบรูณาการ รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่ ในปีงบประมาณ 2563 เริ่มดำเนินการตุลาคม นี้ เป็นต้นไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ที่ศาลากลางจังหวัดแพร่นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลามคม 2562 นี้ เป็นต้นไปมีโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการ ประกอบด้วย 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบรูณาการ มีกิจกรรม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา / กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ / กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหายาเสพติดในครอบครัว / กิจกรรมเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดและกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำหมู่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยแบบบูรณาการ มีกิจกรรม 1 ตำรวจ 1 อาสา / กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทในระดับหมู่บ้าน / กิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำสร้างความสุขให้ประชาชน 3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่ มีกิจกรรม ฝึกอบรมสร้างภาคีเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า / กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว ประชาสัมพันธ์ลาดตระเวน ควบคุมไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟป่า / กิจกรรมประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีตัวแทนจากอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมดำเนินการ หลังจากที่ได้รับงบประมาณทันที พร้อมเร่งรัดติดตามโครงการในปี 2562 และให้แต่ละหน่วยงานเตรียมนำเสนอโครงการพัฒนาจังหวัดแพร่ ในปี 2564 โดยจะมีการนำเสนอและเริ่มพิจารณาในเดือนสิงหาคม และกันยายน นี้

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 155

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738