ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 14:12:22  
จังหวัดแพร่ วางแผนกำลังคนเตรียมพร้อมรับมือการพัฒนาจังหวัด
จังหวัดแพร่ วางแผนพัฒนากำลังคน ฝึกฝีมือคนแพร่ รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ แฟชั่นและสิ่งทอ การท่องเที่ยวและบริการ และภาคการเกษตร เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ นายสุนทร จันทร์เกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝืมือแรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดแพร่ ใน 4 ด้าน เพื่อรองรับการเติบโตการพัฒนาจังหวัดแพร่ ในยุคที่แรงงานเริ่มขาดแคลน ใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก คือ 1. อุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ ปัจจุบันมีโรงงาน 1,601 โรง มีแรงงาน 12,383 คนมียอดจำหน่ายเฉลี่ย 5 ปีอยู่ที่ 2,390 5.8 ล้านบาท เป็นสินค้า OTOP เด่นอันดับ 2 ของจังหวัดแพร่ มีความต้องการแรงงานที่สำคัญ ด้านช่างแกะสลัก ช่างฉลุลาย ช่างสี ช่างแปรรูปไม้ งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ QC ช่างซ่อมบำรุง และพนักงานขายการตลาด 2. อุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ปัจจุบันมีโรงงาน 9 โรงมีแรงงาน 715 คน มีมูลค่าการจำหน่ายเฉลี่ย 5 ปี 655 ล้านบาท เป็นสินค้า OTOP อันดับ 1 ของจังหวัดแพร่ มีความต้องการแรงงานด้าน ช่างเย็บ ช่างออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่างทวิต พนักงานแผนกผลิต พนักงานย้อม 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จากข้อมูลแพร่มีผู้มาท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียน 835,302 คน ปัจจุบันมี โรงแรม 61 แห่ง มีมูลค่าการท่องเที่ยว 1, 200 ล้านบาท มีความต้องการด้านตลาดแรงงาน คือ มัคคุเทศก์หรือไกด์ พนักงานต้อนรับประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงานบริการเพื่อสุขภาพ ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงแรม พ่อครัวหรือเชฟและแม่บ้าน 4. อุตสาหกรรมภาคเกษตร ปัจจุบันมีโรงงาน 196 โรง มีแรงงาน 98,414 คน มีเกษตรกรผู้นำที่จังหวัดคัดเลือกหรือแกนนำ ประมาณ 2,914 คน มีความต้องการแรงงานที่สำคัญคือ Young Smart Farmer , Smart Farmer และอาสาสมัครเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝืมือแรงงานจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ขาดแคลนปริมาณแรงงานใครเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดเนื่องจากทัศนะ คติโมงการศึกษาในระดับที่สูงและไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมีทั้งรายงานที่มีอยู่ขาดแคลนทักษะความรู้ความสามารถที่ทานต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการแข่งขันในภาวะปัจจุบันอย่างเพียงพอเนื่องจากขาดปัจจัยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเช่นความรู้ด้านภาษาต่างประเทศความรู้ในการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 206

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738