ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 14:17:16  
จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(19ก.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระลอ วิทยาลัยชุมชนแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อเตรียมจัดพิธีลงนามการจัดการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดแพร่ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดแพร่ประตูสู่โอกาส สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง หรือพัฒนากลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมถึงระบบปฏิบัติการดูแลเด็กปฐมวัยในครอบครัวยากจน หรือด้อยโอกาส และเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา พัฒนาระบบตัวอย่างสร้างโอกาสทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายเด็กนอกระบบการศึกษา โดยมีพื้นที่ดำเนินการได้แก่อำเภอเมืองแพร่ และอำเภอสูงเม่น ระยะเวลาดำเนินการ 28 มิถุนายน 2562 ถึง 28 มิถุนายน 2563 กลุ่มเป้าหมายได้แก่เด็กและเยาวชน นอกระบบการศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ และอำเภอสูงเม่น อายุ 3-21 ปี จำนวน 3,847 คน เพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 250 คน หรือมากกว่า ที่ผ่านระบบการติดตามประเมินผลคัดกรองแล้ว พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการและเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาตามแผนการช่วยเหลือ เพื่อสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการทางการศึกษา สู่โอกาสให้เด็กกล้าที่จะก้าวตามฝัน มีความหวัง และเป็นอนาคตของชาติได้อย่างเต็มศักยภาพ แนวทางการดำเนินงานตามโครงการมีการจัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมค้นหากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ สร้างภาคีเครือข่ายวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัดแพร่ สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ถอดบทเรียน และวิเคราะห์สถานการณ์ และวิเคราะห์สภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนนอกระบบ และคัดเลือกกลุ่มเพื่อสนับสนุนกระบวนการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาตามแผนการช่วยเหลือและสรุปผลการดำเนินงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ที่บัญญัติให้จัดตั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยให้รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ โดย พ.ร.บ.. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 206

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738