ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 15:13:03  
มรภ.เชียงใหม่ จับมือ สถานประกอบการลงนาม MOU สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
มรภ.เชียงใหม่ จับมือ สถานประกอบการลงนาม MOU สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำสถานประกอบการภาคีเครือข่าย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานฝึกประสบการณ์ในประเทศ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ครบวงจรก่อนเข้าสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ ห้องฝูเป่า โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานฝึกประสบการณ์ในประเทศ โดยมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หัวหน้าภาควิชา และตัวแทนสถานประกอบการ 12 แห่ง เข้าร่วม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่มุ่งให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงาน เป็นการเรียนรู้สถานการณ์และสภาพการณ์ที่เป็นจริง ซึ่งนักศึกษาจากสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ ซึ่งความสำเร็จของนักศึกษาส่วนหนึ่งมาจากการฝึกงานในสถานที่จริง และได้รับประสบการณ์จริง นอกจากนั้นยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนะแนวทางต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาให้ครบวงจร ก่อนเข้าไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องนำเอาความรู้ที่ได้รับทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติไปทดลองใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับนักศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในทุกด้าน อาทิ ด้านบุคลิกภาพ ด้านสติปัญญา และด้านเจตคติที่ถูกต้องเหมาะสม ก่อนที่จะออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อสังคมได้มากที่สุด
ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพหลังจากการฝึกประสบการณ์ ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการอีกด้วย


ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 254

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738