ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 16:06:21  
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำพูน เผย ปัญหาลำไยผลแตกหรือลำไยยิ้ม เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ วิธีการที่ดีที่สุดคือการป้องกัน
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำพูน เผย ปัญหาลำไยผลแตกหรือลำไยยิ้ม เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ วิธีการที่ดีที่สุดคือการป้องกัน
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำพูน เผย ปัญหาลำไยผลแตกหรือลำไยยิ้ม มีสาเหตุหลักมาจากโรคแมลงศัตรูลำไย สภาพอากาศแปรปรวน ปริมาณน้ำฝน และการจัดการธาตุอาหารพืช เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ วิธีการที่ดีที่สุดคือการป้องกัน

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ให้ข้อมูลกรณีเกษตรกรชาวสวนลำไยลำพูน พบปัญหาลำไยผลแตก (Fruit cracking) ในพื้นที่ว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากความไม่สมดุลของการขยายตัวของส่วนเนื้อและส่วนเปลือก โดยส่วนของเนื้อมีลักษณะเป็นเซลล์อ่อนนุ่ม (spongy parenchyma)ซึ่งมีความสามารถในการยืดหดตัวได้สูง ในขณะที่เปลือกมีความยืดหยุ่นตัวต่ำกว่า ดังนั้นในกรณีทีส่วนของเนื้อผลมีการขยายปริมาตรอย่างรวดเร็ว แรงดันที่เกิดจากการขยายตัวของเนื้อผลสามารถทำให้เปลือกผลแตกได้ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากโรค-แมลงศัตรูลำไย สภาพอากาศแปรปรวน ปริมาณน้ำฝน และการจัดการธาตุอาหารพืช ทั้งนี้ อาการทางกายภาพของลำไยที่แตกเกิดจากการที่เปลือกลำไยขยายตัวไม่ทันการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเนื้อลำไย ซึ่งสาเหตุแท้จริงเกิดจากการที่ผลลำไยที่กำลังเจริญเติบโตนั้น ผ่านสภาพแล้ง อุณหภูมิสูง หรือขาดน้ำก่อน จากนั้นจึงได้รับน้ำในปริมาณมากทันที หรือ เกิดจากการฝนขาดช่วง ได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอ จึงทำให้เกิดการแสดงอาการผลแตกและหลุดร่วงได้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการผลแตกของลำไยประกอบด้วยสภาพแวดล้อมภายนอก คือ สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน เช่น แล้งแล้วกระทบฝน หรือฝนขาดช่วง หรือการจัดการน้ำที่ไม่เหมาะสม เช่น ให้น้ำไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามด้านสภาพแวดล้อมภายในต้นลำไยเองมักจะพบว่าเฉพาะต้นลำไยที่ติดผลดก ลูกมีขนาดเล็กและเปลือกบาง มักจะถูกชักนำจากสภาพแวดล้อมให้แสดงอาการผลแตกได้ง่ายและมากกว่า ต้นที่ติดผลปานกลางหรือน้อย ซึ่งปัญหาลำไยผลแตกดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ วิธีการที่ดีที่สุดคือการป้องกัน ซึ่งได้แก่การให้น้ำลำไยอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ หากพบว่าลำไยติดผลดกอาจจะต้องทำการตัดแต่งช่อผลออกบ้างเพื่อให้ลำไยสามารถเลี้ยงลูกได้ การดูแลเรื่องธาตุอาหารเสริมโดยเฉพาะแคลเซียม อาจจะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดกับสวนลำไยได้ เกษตรกรจึงควรป้องกันลำไยผลแตกด้วยการอย่าให้ลำไยติดผลดกโดยตัดช่อผลออกบ้าง ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ระยะออกดอกถึงผลแก่ ให้ธาตุอาหารแต่ละชนิด ในปริมาณที่เหมาะสม ตามสภาพปริมาณธาตุอาหารที่มีเหลืออยู่บนผิวดินช่วงเวลานั้นๆ ฝึกสังเกตอาการขาดหรือได้รับธาตุอาหารแต่ละชนิดเกิน หรือสุ่มนำดินไปตรวจปริมาณธาตุอาหาร แต่งทรงพุ่มให้โปร่ง อากาศถ่ายเท เพื่อลดการสะสมของโรค แมลงศัตรูลำไย
ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถสอบถามและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน 14 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-530923 โทรสาร 053-530924 E-mail : paco_lpn@opsmoac.go.th

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 472

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738