ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 16:39:22  
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดโครงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง  จัดโครงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดโครงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข ประจำปี 2562

วันนี้ (19 ก.ค.62) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง นายพัลลภ หว่าละ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข ประจำปี 2562 “ ภายใต้การอยู่ร่วมกันในสังคมแจกัน (มือ)”ที่อยู่ข้าง “บน”)พร้อมด้วย นายธนพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ จำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม
ในการประชุม ยังมีการเสวนา ในหัวข้อ 3 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม ภายใต้หัวข้อ “การอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร ในความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม “มือผู้ให้กับ มือผู้รับ” โดยมีผู้ร่วมเสวนา พระครูอนุโชติ สุวรรณวิศาล เจ้าอาวาสวัดสุพรรณรังษี ตัวแทนศาสนาพุทธ,นายพิรุณ สุนทรียภาพ ตัวแทนศาสนาคริสต์, และนายสุริยา อร่ามวงศ์ ตัวแทนศาสนาอิสลาม และดำเนินการเสวนา โดยนายภคเดช วิชชโลภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
นอกจากนี้ ยังได้นำเยาวชนร่วมศึกษาถึงอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิม วิถีชีวิต ประวัติความเป็นมาของชาวมุสลิม ณ มัสยิดญามีอาตุลอิสลาม ในอำเภอแม่สะเรียง และศึกษาศิลปวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ ณ วัดสุพรรณรังษี อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ในเรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต่างมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (พหุวัฒนธรรม)ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ข่าวโดย : ศศิมัณฑ์ จันทวงศ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 301

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738