ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 17:41:38  
จิตอาสาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาธนาคารอาหารชุมชน..//
จิตอาสาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาธนาคารอาหารชุมชน..//
จิตอาสาชาวเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาธนาคารอาหารชุมชน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน “เกษตรวิชญา” สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ลักษณะห้องเรียนธรรมชาติ..//

ที่พื้นที่โครงการเกษตรวิชญา ตามพระราชดำริ บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพัฒนาธนาคารอาหารชุมชน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน “เกษตรวิชญา” สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ปล่อยปลา และปลูกต้นไทร รวมทั้งสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 6 ฐานการเรียนรู้ ระยะทาง 1,380 เมตร
ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือส.ป.ก. ได้รับมอบพื้นที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 123 ไร่ ในพื้นที่โครงการเกษตรวิชญา ตามพระราชดำริ บ้านกองแหะ เพื่อดำเนินงานโครงการธนาคารอาหารชุมชน เป้าหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้คืนกลับสู่สภาพธรรมชาติ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือไม้เศรษฐกิจ หรือไม้ฟืน ไม้ผล และไม้สร้างบ้าน ทำให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสาน เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ พืชอาหาร และพืชสมุนไพรให้กระจายในพื้นที่โครงการ มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง กลุ่มเกษตรกร ผู้สืบทอด/ทายาทเกษตรกร นักเรียน และชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกร ผู้ปกครอง ครู และเกษตรกรในเขตพื้นที่โครงการ มุ่งเน้นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผ่านรูปแบบการให้ความช่วยเหลือต่างๆ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษา ธนาคารอาหารชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ในลักษณะห้องเรียนธรรมชาติที่รวบรวมพันธุ์ไม้และพืชสมุนไพรที่มีความหลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 6 ฐานการเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมโครงการได้ใกล้ธรรมชาติมากที่สุด

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 443

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738