ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 สิงหาคม 2562 / 11:59:24  
ผอ.สปข.3 เชียงใหม่ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามโครงการประกวด สวท.และ ส.ปชส.ดีเด่น ที่จังหวัดเชียงราย
ผอ.สปข.3 เชียงใหม่ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามโครงการประกวด สวท.และ ส.ปชส.ดีเด่น ที่จังหวัดเชียงราย
ผอ.สปข.3 เชียงใหม่ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามโครงการประกวด สวท.และ ส.ปชส.ดีเด่น ที่จังหวัดเชียงราย

เช้าวันนี้ (6 ส.ค. 62) นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมคณะประกอบด้วย นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค และนางสาวนันทวรรณ กันคำ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ และทีมงาน เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในโอกาสนิเทศน์งานและการประกวด สวท. และ ส.ปชส. ดีเด่นระดับเขต ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประจำปี 2562 ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ที่ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย โดยมี นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทีมงานให้การต้อนรับ รวมทั้งมีนายสมชาย จิณานุกูล ผู้แทนชมรมผู้ประกอบการวิทยุ-โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ภาคประชาชนในท้องถิ่น และนายปืนทอง ชีพสุกใส นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนของจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลรายละเอียดในการตรวจเยี่ยมด้วย นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การบริหารงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 มีวิสัยทัศน์ที่จะไม่หยุดยั้งในการ พัฒนา ด้วยความร่วมมือของทีมงานทุกคน ที่พร้อมจะทุ่มเทและเสียสละเพื่อองค์กร อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้องค์กรเป็นที่ยอมรับ ทีมงานของเราทุกคนมุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกด้าน และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกระดับในทุกกระบวนงาน ยึดประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน ยืดหยุ่นและปรับตัวให้เกิดผลสำเร็จ มุ่งผลประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนและสาธารณชน รวมทั้ง รับผิดชอบงานทุกชิ้นงาน ให้ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ และพัฒนางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่มและทุกช่องทาง นอกจากนี้ ยังมุ่งไปสู่การสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น รวมทั้ง มีจุดมุ่งในการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย ในโอกาสนี้ นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ยังได้รับฟังการแนะนำตัว การบรรยายสรุป และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ทั้งยังได้รับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลเชิงลึกและสภาพทั่วไปของพื้นที่ การปฏิบัติงาน และผลการตอบสนองตามนโยบาย ทั้งของรัฐบาล ของกรมประชาสัมพันธ์ และของจังหวัดเชียงรายในเชิงบูรณาการแบบองค์รวม รวมทั้ง สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ตลอดทั้งปัญหาอุปสรรคเพื่อนำไปสังเคราะห์และแสวงหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา ก่อนจะขยายผลต่อยอดในการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 292

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738