ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 สิงหาคม 2562 / 16:23:26  
จังหวัดน่าน จัดการฝึกอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จังหวัดน่าน  จัดการฝึกอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จังหวัดน่าน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย จัดการฝึกอบรมตามโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 5-16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่ 1 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เช้าวันนี้(8 มกราคม 2562) ที่ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่ 1 นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจังหวัดน่าน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดทำโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวม 300 คน ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 3 โดยทำการอบรมระหว่างวันที่ 5-16 มกราคม 2562 จำนวน 12 วัน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และศักยภาพผู้เสพยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องกับการพัฒนานโยบายยาเสพติด ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ และเพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งร่างกาย จิตใจ ความคิด อารมณ์ และทักษะการเข้าสู่สังคม สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หันกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นภัยที่คุกคามประเทศไทยเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในลักษณะของการบูรณาการ ร่วมกันคิดร่วมกันทำ และจะต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มแข็งจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ปัญหาหมดไปหรือลดลงอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 160

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738