ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 สิงหาคม 2562 / 10:52:40  
จ.น่าน ฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562
จ.น่าน  ฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562
ปกครองจังหวัดน่าน เปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจในปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดน่าน รุ่นที่ 3

จังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ฝึกอบรมตามโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน รุ่นที่ 3ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่ 1 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน โดย นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งร่างกาย จิตใจ ความคิด อารมณ์ และทักษะการเข้าสู่สังคม สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่หันกลับไปใช้ยาเสพติดอีก โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อนำผู้ติดยาเสพติดมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 100 คน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า การฝึกอบรมตามโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในลักษณะของการบูรณาการร่วมกันคิดร่วมกันทำ และจะต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มแข็ง จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อให้ปัญหาหมดไปหรือลดลงอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนในพื้นที่ และการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และขอความร่วมมือประชาชนในทุกชุมชน หมู่บ้าน ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง แจ้งเบาะแสความผิดปกติ เพื่อมิให้เด็กและเยาวชน คนใกล้ชิด มิให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 267

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738