ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2562 / 09:26:40  
ครม.เห็นชอบ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ครม.เห็นชอบ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1.1 ประมาณการรายได้รัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คาดว่า รัฐบาลจะจัดเก็บรายได้รวมจำนวน 3,237,500 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆ จะคงเหลือรายได้สุทธิ จำนวน 2,731,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการรายได้สุทธิปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 181,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1 1.2 นโยบายงบประมาณ ครม. เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วงเงินอยู่ที่ 3,200,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 200,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.7% จากปีงบประมาณ 2562 แต่จากรายได้สุทธิที่คาดว่าจะจัดเก็บได้อยู่ที่ 2,731,000 ล้านบาท ทำให้ต้องจัดทำงบประมาณขาดดุลที่ 469,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประมาณการรายจ่าย ประกอบด้วย 1.1 รายจ่ายประจำ จำนวน 2,393,120.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 120,463.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.7 ของวงเงินงบประมาณรวม ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 75.8 1.2 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 62,709.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งไม่มีการเสนอตั้งงบประมาณ หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.0 ของวงเงินงบประมาณรวม 1.3 รายจ่ายลงทุน จำนวน 655,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5,861.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.5 ของวงเงินงบประมาณรวม ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 21.6 1.4 รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 89,170.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10,964.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.8 ของวงเงินงบประมาณรวม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 2.6 2) รายได้สุทธิ จำนวน 2,731,000 ล้านบาท 3) งบประมาณขาดดุล จำนวน 469,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 19,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยงบประมาณขาดดุลทั้งหมด จะถูกนำไปใช้เพื่อการลงทุนเป็นสำคัญ และเป็นไปตามกรอบวงเงินตามแผนการคลังระยะปานกลาง ซึ่งการจัดทำงบประมาณขาดดุลนี้แม้จะทำให้แนวโน้มหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในกรอบความยั่งยืนทางการคลังคือไม่เกิน 60% ของจีดีพี โดยปัจจุบันหนี้สาธารณะของไทยอยู่ที่ 42% 4) ขั้นตอนต่อไป หน่วยงานต่างๆ จะมีคำของบประมาณไปถึงสำนักงบประมาณภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และตามกำหนดจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภา โดยสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาวาระ 1 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 และวาระที่ 2-3 ประมาณต้นเดือนมกราคม 2563 จากนั้นจึงเสนอวุฒิสภาพิจารณาประมาณกลางเดือนมกราคม 2563 ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นทูลเกล้าฯ ประมาณปลายเดือนมกราคม 2563
2. แนวทางในการดำเนินการตามกรอบวงเงิน 2.1 การบริหารเศรษฐกิจในช่วงที่เหลืออยู่ของปี 2562 ควรให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องของการลงทุนภาครัฐ การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ การปรับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับระยะต่อไป ควรให้ความสำคัญกับการจัดทำเป้าหมายและแนวทางการลดระดับหนี้สาธารณะในอนาคต การส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ การปรับโครงสร้างภาษี และการนำมาตรการทางการเงินสมัยใหม่และแหล่งเงินอื่นมาใช้เพื่อลดภาระงบประมาณ เป็นต้น 2.2 หน่วยงานของรัฐควรให้ความสำคัญกับการลดรายจ่ายประจำอย่างจริงจัง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับโครงสร้างกำลังคนภาครัฐ 2.3 การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 228

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738