ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2562 / 14:26:38  
เกษตรอำเภอฝาง เชิญชวนเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 3 ชนิด เร่งขึ้นทะเบียน และทดสอบความรู้
เกษตรอำเภอฝาง เชิญชวนเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 3 ชนิด เร่งขึ้นทะเบียน และทดสอบความรู้
เกษตรอำเภอฝาง เชิญชวนเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส) ให้เร่งขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชกับสำนักงานเกษตรอำเภอ และเข้ารับการอบรมทดสอบความรู้ เพื่อจะได้ใช้สารเคมี ทั้ง 3 ชนิด ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นายสุชาติ วงศ์ชื่น เกษตรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารเคมีเกษตร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จำนวน 5 ฉบับ ลงวันที่ 5เมษายน 2562 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย เห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี โดยจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศ 180 วันนับตั้งแต่วันประกาศคือตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งประกาศฯ ดังกล่าวกำหนดให้ เกษตรกรผู้ใช้สารและผู้รับจ้างพ่นสาร จะต้องผ่านการอบรมเพื่อให้สามารถใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมี 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการอบรม คือกรมส่งเสริมการเกษตรจะอบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอก ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย จะอบรมและทดสอบให้กับเกษตรผู้ปลูกยางพารา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะอบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย สำหรับในพื้นที่อำเภอฝาง มีเกษตรกร ที่เข้าข่ายจะต้องมาขึ้นทะเบียน ประมาณ 2,400 ราย จึงขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียน กับ สนง.เกษตรอำเภอฝาง ให้รีบมาขึ้นทะเบียน และเข้ารับการอบรม ทดสอบความรู้ เมื่อผ่านการทดสอบความรู้แล้ว จึงจะสามารถใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสมัครขอรับสิทธิ์ซื้อสารเคมี ทั้ง 3 ชนิด ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถเลือกช่องทางเรียนรู้ได้ 3 ช่องทาง คือ ช่องทางแรก เข้ารับการอบรมโดยวิทยากร ครู ข ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ช่องทางที่ 2 เรียนรู้ผ่านระบบ E-learning โดยเรียนจากเว็บไซต์ http://elearning.doae.go.th มีทั้งหมด 9 ตอน ใช้เวลาประมาณ 60 นาที หรือท่านใดที่ประสงค์จะทดสอบเลยเนื่องจากมีความรู้เพียงพอแล้ว สามารถเลือกช่องทางที่ 3 สมัครเข้ารับการทดสอบได้เลยจากเว็บไซต์ดังกล่าว โดยต้องเลือกสถานที่สอบ วันที่และช่วงเวลาที่ต้องการสอบได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้สำหรับการทดสอบจะเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. 62 เป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านการทดสอบ สามารถเลือกสอบได้อีก 1 รอบ หากยังไม่ผ่าน เกษตรกรจะต้องสมัครเข้าไปในระบบเลือกการทดสอบอีกครั้ง

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 386

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738