ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2562 / 15:12:22  
เชียงใหม่ ถอดบทเรียนการแก้ปัญหา และลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาฯ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม่ ถอดบทเรียนการแก้ปัญหา และลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาฯ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุม สรุปถอดบทเรียน การแก้ปัญหาและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน ปี 2562 พร้อมร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน ปี 2563 ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

          วันนี้ (13 ส.ค. 62) ที่ ห้องนพเกล้า โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปถอดบทเรียนการแก้ปัญหาและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 และการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน ปี 2563 ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ภาคอุตสาหกรรม จากทั้ง 9 จังหวัดเข้าร่วมการประชุมกว่า 120 คน
          สืบเนื่องจากปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กจากหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งพบว่าค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดเล็ก เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเกินมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ และจำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองสูงเกินค่ามาตรฐานมีจำนวนมากขึ้นทุกปี ถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์ และแก้ไขปัญหาจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนแล้วก็ตาม
          ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดการประชุมถอดบทเรียนขึ้น เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบถึงปัญหาและผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันในช่วงต้นปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาหมอกควัน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพใน ปี 2563 โดยนำเสนอโมเดลของจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีการดำเนินการอย่างไร มีแผนปฏิบัติแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2563 อย่างไร เพื่อใช้เป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือต่อไป
          ..


ข่าวโดย : ศราวุธ เจิมจันทร์
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 214

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738