ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2562 / 17:00:16  
เชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน 15 - 16 สิงหาคม 2562 นี้
เชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน 15 - 16 สิงหาคม 2562 นี้
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ชวนร่วมงานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ชมนิทรรศการและผลงานดีเด่น เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มีนโยบายที่สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนที่สูงของประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน เป็นกลไกในการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดงานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานของเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันจากการทำงานวิจัย งานพัฒนา และงานสนับสนุนด้านต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานเด่น และผลสำเร็จจากการพัฒนาพื้นที่สูงให้กับเกษตรกร เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ต่างๆ ไปปรับใช้ในการพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้แทนหน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูงให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ มุมกิจกรรมสาธิตองค์ความรู้โครงการหลวง และ สวพส. กิจกรรมการประกวดต่างๆ ประกวดโปสเตอร์ผลงานเด่น ประกวดคลิปสั้นผลงานเด่น ประกวดทำอาหาร ประกวดภาพถ่าย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตลาดนัดชาวดอย และการทำกิจกรรมอาสาทำความดีร่วมกัน
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.00 - 17.00 น. โทร. 0-5311-4110- 5


ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 1358

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738