ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 10:53:03  
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2562
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2562
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สมาคมอาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคัดเลือกยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

คุณสมบัติของพ่อตัวอย่างอแห่งชาติมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา องค์พระมหากษัตริย์,มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป, มีภรรยาคนเดียว จำนวนบุตรธิดา ไม่จำกัด, เป็นครอบครัวที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่แตกแยก, ส่งบุตร-ธิดาให้ได้รับการศึกษา ไม่ทอดทิ้ง, บุตร-ธิดาประกอบอาชีพสุจริต และเป็นพลเมืองดี, เป็นผู้มีความเสียสละ มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม, เป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา (ยกเว้นลหุโทษ), ประกอบอาชีพสุจริตเป็นหลักฐาน, ไม่เป็นผู้มั่วการพนัน และลุ่มหลงในอบายมุข, ไม่เป็นผู้ดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่เสพยาเสพติดและจำหน่าย โดยในการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนพระเกียรติพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9, เพื่อรำลึกพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม, เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ และประกอบกิจกรรมเพื่อพ่อ, เพื่อให้ผู้เป็นพ่อได้สำนึกหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในฐานะพ่อ, เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมในด้านจิตใจของพลเมือง
ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมส่งรายชื่อคัดเลือกพ่อตัวอย่างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ตลอดจนคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณชน เป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นพ่อตัวอย่างโดยให้ส่งข้อมูลบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างในระดับจังหวัดลำพูน โดยให้จัดส่งรายชื่อบุคคลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบมายังกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำพูน ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.053-511000

ข่าวโดย : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 198

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738