ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 14:30:30  
จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านธิ
จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านธิ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จะปิดประกาศผังเมืองรวมชุมชนบ้านธิ จังหวัดลำพูน ให้ประชาชนตรวจดูและจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 11 กันยายน 2562

ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวม มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ, ส่งเสริมให้ชุมชนบ้านธิเป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การพาณิชย์และการบริการขั้นพื้นฐานในระดับอำเภอ, ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน, ส่งเสริมให้มีการสงวนรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ป่าสงวนแห่งชำติ พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรรม ดำรงรักษาพื้นที่โล่งของชุมชนตามแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน, ส่งเสริมการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน, ส่งเสริมพื้นที่ให้มีพื้นที่รองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรมและนันทนาการ
ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการปิดประกาศแผนที่แสดงเขตและรายละเอียดของผังเมืองรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดของผังเมืองรวมอีกครั้งหนึ่งทาง www.dpt.go.th กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2562

ข่าวโดย : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 311

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738