ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 14:35:09  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จัดสัมมนาวิชาการ “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จัดสัมมนาวิชาการ “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ของโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ภาษาที่สอง จากประเทศไทย ลาว จีน และเมียนมา"

ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ในโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมกันจัดสัมมนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ของโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาคอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโรงเรียนขยายผลการพัฒนา จำนวน 36 โรงเรียน และเป็นการเปิดขั้นเรียนและสาธิตการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างครูผู้สอนในจังหวัดเชียงราย กับครูผู้สอนในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน อีกทั้งได้เปิดเวทีเสวนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาที่สองร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศจีน และผู้ทรงคุณจากรัฐฉานประเทศเมียนมา โดยมี คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าวถึงพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้การกล่าวต้อนรับในครั้งนี้ โดยในงานมี ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป จากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วม กว่า 600 คน ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่นกิจกรรมห้องสาธิตการสอนภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ การรับฟังบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการมีชีวิตจากโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

ข่าวโดย : นายเอกชัย ใจมาธิ
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 151

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738