ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 14:36:14  
องคมนตรี เปิดห้องปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
องคมนตรี เปิดห้องปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
องคมนตรีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline สำหรับการเรียนการสอน การฝึกอบรมด้านการให้บริการของสายการบิน รองรับการขยายตัวของภาคขนส่งทางอากาศระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล

ที่ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียน การสอน การฝึกอบรมด้านการให้บริการของสายการบิน การให้บริการบนเครื่องบินของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ถือได้ว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบินที่ครบวงจรแห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ รองรับการขยายตัวของภาคขนส่งทางอากาศระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล
CMRU Airline ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการการบินเครื่องบินจำลอง เป็นการจำลองเครื่องบิน Airbus พร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการภายในเครื่องบินที่มีความทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริการบนเครื่องบินและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เสมือนจริง และยังมีส่วนการเรียนรู้ในอาคารผู้โดยสารอีกด้วย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ Aviation Learning Center ที่ครบวงจร เพื่อรองรับต่อการฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่ครบกระบวนการ เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพในสายงานอย่างแท้จริง มุ่งหวังผลิตบัณฑิต และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต

ข่าวโดย : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 2017

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738