ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 16:14:26  
จังหวัดแพร่ ร่วมกับศูนย์พัฒนาสตรีและครอบครัวเชียงราย จัดประชุมถอดรหัสเครือข่ายการแก้ไขปัญหาสตรีและครอบครัว
จังหวัดแพร่ ร่วมกับศูนย์พัฒนาสตรีและครอบครัวเชียงราย จัดประชุมถอดรหัสเครือข่ายการแก้ไขปัญหาสตรีและครอบครัว
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสเครือข่ายการแก้ไขปัญหาสตรีและครอบครัว สรุปบทเรียนการดำเนินงาน สร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพกลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสตรีและครอบครัวในจังหวัดแพร่

วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสเครือข่ายการแก้ไขปัญหาสตรีและครอบครัว ซึ่งกลุ่มแผนงานและวิชาการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนางอัมราพร มุ้งทอง นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่, นายฌาญณริฐน์ พรมวัง นายกเทศมนตรีตำบลสวนเขื่อน, นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ, นายวิทยา กันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง, นายชวลิต บทกลอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร และผู้แทนนายกเทศมตรีตำบลบ้านถิ่น ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสเครือข่ายการแก้ไขปัญหาสตรีและครอบครัว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกเครือข่าย สรุปบทเรียนการดำเนินงาน และสร้างกลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสตรีและครอบครัว โดยมีเป้าหมายในครั้งนี้ คือ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มสตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จำนวน 100 คน

สำหรับการประชุมเชิปฏิบัติการในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย โดย นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ

และนายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความรุนแรงในครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาการค้าประเวณีและพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 สถานการณ์ความรุนแรงและพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 ความเสมอภาคระหว่างเพศและพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 500

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738