ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 20:45:33  
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อโปรยเมล็ดพันธุ์ปลูกป่าทางอากาศ
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อโปรยเมล็ดพันธุ์ปลูกป่าทางอากาศ
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อโปรยเมล็ดพันธุ์ปลูกป่าทางอากาศ

          วันนี้ (14 ส.ค. 62) ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อใช้ในการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ ภายใต้โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้น สร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสาน ศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีนางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธาน
          การปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อโปรยเมล็ดพันธุ์ปลูกป่าทางอากาศ มีวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เกิดความชุ่มชื้น ช่วยสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศให้มากขึ้น เพิ่มโอกาสการเกิดฝน และช่วยให้ปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสัมฤทธิ์ นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจ ทั้งยังเป็นแหล่งอาหารและเป็นประโยชน์สำหรับชุมชนอีกด้วย
          กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้น้อมนำ ศาสตร์พระราชา มาสืบสานต่อยอด และเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจแนวพระราชดำริและนำไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ จากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานว่า พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อปัญหาและวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ จากการที่ป่าไม้ถูกบุกรุกทำลาย ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยลดลงทุกปี จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ตลอดจนเกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศลดลง กระบวนการเกิดฝนและปริมาณน้ำฝนตามธรรมชาติ จึงผิดปกติไม่ตกต้องตามฤดูกาล
          กรมการฝนหลวงและการบินเกษตร จึงได้แสวงหาวิธีการ และความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการอนุรักษ์ป่าไม้ ไม่ให้ถูกทำลายเพิ่มขึ้น และการฟื้นฟูสภาพผืนป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม


ข่าวโดย : นันธิกา กิจปาโล
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 187

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738