ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 สิงหาคม 2562 / 14:09:22  
เปิดแล้วการประชุมช้างแห่งชาติและการประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2562ที่จังหวัดลำปาง
เปิดแล้วการประชุมช้างแห่งชาติและการประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2562ที่จังหวัดลำปาง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดการประชุมช้างแห่งชาติ และ การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562ภายใต้แนวคิด "การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า" ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 หวังสร้างความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

วันนี้(19 สิงหาคม 62) ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปภัมถ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมช้างแห่งชาติ และ การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านป่าไม้ และบริบาลช้างเข้าร่วม เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการด้านวิชาการ และการนำเสนอผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์/นวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งด้านทรัพยากรป่าไม้ และด้านการบริบาลช้างไปสู่สาธารณชน ซึ่งการประชุมการป่าไม้เป็นความร่วมมือของหน่วยงานด้านป่าไม้ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิชาการ/สิ่งประดิษฐ์คิดค้นอย่างสร้างสรรค์ นำผลการประชุมทางวิชาการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปใช้เป็นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเวทีกลางให้กับทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมปัจจุบัน ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินงานด้านทรัพยากรป่าไม้เพื่อความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทำให้เกิดการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านป่าไม้ และด้านบริบาลช้างไทย
ทั้งนี้ การจัดประชุมที่ผ่านมาได้มีการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพหลัก โดยกรมป่าไม้เป็นเจ้าภาพหลักในปี พ.ศ.2558 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพหลักในปี พ.ศ.2559 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าภาพหลักในปี พ.ศ.2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเจ้าภาพหลักในปี พ.ศ.2561 และในปี พ.ศ. 2562 นี้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นเจ้าภาพหลัก ภายใต้แนวคิด “การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”

ข่าวโดย : รพีพันธ์ อุดขันจริง 054-265061
บรรณาธิการ : จันทร์สวย บุญนำมา ปชส.ลำปาง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 251

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738