ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 สิงหาคม 2562 / 16:33:38  
คสป.พะเยา เตรียมลงพื้นที่ติดตามผลต่อยอดการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย
คสป.พะเยา เตรียมลงพื้นที่ติดตามผลต่อยอดการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย
คสป. จังหวัดพะเยา เตรียมลงพื้นที่ติดตามผลต่อการส่งเวริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง มุ่งสู่เป้าหมาย สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข

วันนี้( 19 สิงหาคม 2562) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9 / 2562 โดยมี นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลความคืบหน้าในการพัฒนาและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายในกาดรำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวดัพะเยา ปรำจปี 2562 จำนวน 19 กลุ่มงาน อาทิ กลุ่มงานเกษตร ได้ดำเนินการอบรมการบริหารจัดตั้งกลุ่ม การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และจัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการการเกษตรอุตสาหกรรม /กลุ่มงานด้านการแปรรูป ได้ดำเนินการโครงการ OTOP เคลื่อนที่(OTOP Mobile) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้ม ,โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ,การพัฒนาคุณภาพลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาบริหารจัดการตลาดออนไลน์ ฯลฯ นอกจากนี้ คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา(คสป.จังหวัดพะเยา) เตรียมลงพื้นที่ติดตามผลต่อการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายภายใต้ 5 กระบวนงาน การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดพะเยา ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข ทั้ง 3 กลุ่มงาน (กลุ่มงานเกษตร กลุ่มงานแปรรูป กลุ่มงานท่องเที่ยว) จำนวน 19 ผลิตภัณฑ์ ในระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2562 ศกนี้

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ : ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 155

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738