ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 สิงหาคม 2562 / 16:52:17  
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. ที่จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. ที่จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. ตามแนวทางของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่โรงแรมยู นิมมาน เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) เป็นประธานเปิดการสัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การทบทวนแผนวิสาหกิจของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการตามแนวทางของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดยคำนึงถึงบริบททางธุรกิจที่สำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการทบทวนแผนวิสาหกิจของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2562 มีการเพิ่มเติมปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำแผนวิสาหกิจ ได้แก่ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ สภาพแวดล้อมขององค์กร สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทอท. จะมีกรอบทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
ทั้งนี้ แผนวิสาหกิจของ ทอท. มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงระยะเวลา 5 ปี และต่อมา พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 28 เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กำหนดให้ใช้แผนดังกล่าวต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 65 รวมทั้ง พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีหน้าที่ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิบัติตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น

ข่าวโดย : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 207

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738