ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 สิงหาคม 2562 / 16:53:14  
มูลนิธิโครงการหลวง จัดสัมมนา สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มูลนิธิโครงการหลวง จัดสัมมนา สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มูลนิธิโครงการหลวง จัดสัมมนา สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยเกษตรหลวง พร้อมจัดทำร่างแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่างแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า150 คน ประกอบด้วย คณะทำงานมูลนิธิโครงการหลวง หัวหน้าสถานีวิจัยเกษตรหลวง หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง นักวิชาการสาขาต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องคมนตรี ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักในความสำคัญของการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน ดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ยึดถือการทำงานที่เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ร่วมกันระดมความคิดในการวางแผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร วิเคราะห์การทำงานเพื่อให้เดินไปอย่างมีระบบ เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความมั่นคง โดยยึดแนวการดำเนินงานแบบครบวงจร ทั้งการวิจัย พัฒนา และการตลาดซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานที่นำพาไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาอาชีพ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันได้สร้างประโยชน์เป็นอย่างมากแก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สถานีและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 463 กลุ่มบ้าน ประชากร 191,821 คน ผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน และต่างประเทศ จนเป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวงยังดำเนินงานโดยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญ คือ การนำผลสำเร็จแบบโครงการหลวงไปถ่ายทอดสู่พื้นที่สูงอื่น ๆ ที่ผ่านมาการทำงานร่วมกันมีความแน่นแฟ้น และเกิดผลลัพธ์ที่ดี การทำงานของมูลนิธิโครงการหลวงยังเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างแท้จริง

ข่าวโดย : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 186

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738