ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 สิงหาคม 2562 / 12:13:13  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ระดมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ระดมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ระดมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในทรัพย์สิน

วันนี้ (20 ส.ค. 62) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ เสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในทรัพย์สิน ตามกิจกรรมการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ระหว่างวัน 20-23 สิงหาคม 2562 ที่หอประชุมสมเด็จย่า (อาคาร C ๔) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย ในนามของคณะผู้ดำเนินโครงการ นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเวียงป่าเป้า รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,317 คน เข้ารับการฝึกอบรมฯ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพของเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้นำหมู่บ้านในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของภาครัฐในระดับ ตำบล / หมู่บ้าน ให้มีความสามารถในการเป็นเครือข่ายของทางราชการ ทราบถึงศาสตร์พระราชาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ในการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับกลุ่มพลังมวลชนในระดับ หมู่บ้าน ชุมชน ในการนี้ ยังรับการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยทีมวิทยากรจากจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. การบรรยายเรื่อง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บัาน และบทบาทอำนาจหน้าที่ โดยทีมวิทยากรจากสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง และเรื่องศาสตร์พระราชาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารน้ำใต้ดิน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 156

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738