ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 สิงหาคม 2562 / 12:13:37  
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ จัดอบรมสร้างเครือข่ายผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านที่เชียงราย
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ จัดอบรมสร้างเครือข่ายผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านที่เชียงราย
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ จัดอบรมตรวจสอบการผลิตน้ำประปาในชุมชนให้ได้มาตรฐานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันนี้ 20 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลงานและถอดบทเรียนตามโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน และมอบวุฒิบัตรให้แก่หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นางสาวโสภา สงคราม ผู้ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำกก และลุ่มน้ำอิง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 150 คน โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน เป้าหมายในพื้นที่กก-โขงตอนบน และลุ่มน้ำอง จังหวัดเชียงราย ในการยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำประปาในชุมชนให้ได้มาตรฐานและประชาชนใช้น้ำเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัยสำหรับการอุปโภค บริโภค ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ได้คัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านได้เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำประปาให้ครอบคลุมตามมาตรฐานจำนวน 20 พารามิเตอร์ มีระบบประปาหมู่บ้านที่ผ่านการตรวจคุณภาพน้ำรวมจำนวน 55 แห่งจาก12 อำเภอ 22 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาเป็นไปตามมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย มีการมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูหมู่บ้านที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเด่น และเป็นตัวอย่างแก่หมู่บ้านชุมชนอื่นๆ ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 201

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738