ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กันยายน 2562 / 13:47:59  
การประชุมเศรษฐกิจอาเซียน
การประชุมเศรษฐกิจอาเซียน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า การประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป 16 ประเทศ ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจา RCEP และปลดล็อคประเด็นติดขัดที่ยังเหลืออยู่ เพื่อกรุยทางให้ผู้นำประกาศสรุปผลการเจรจาในช่วงการประชุมสุดยอดอาร์เซ็ปในเดือนพฤศจิกายนนี้

2.การประชุมระหว่างรัฐมนตรีการค้าอาเซียน 10 ประเทศ กับรัฐมนตรีการค้าของประเทศคู่เจรจา 10 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ แคนาดา และรัสเซีย (แบบแยกรายประเทศ) ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2562 เพื่อเตรียมการก่อนที่ผู้นำอาเซียนจะพบกับผู้นำของคู่เจรจา 10 ประเทศ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่กรุงเทพฯ 3.การประชุมอาเซียนภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 10 - 12 ก.ย.2562
คณะกรรมการไทยเพื่อการจัดการประชุมอาเซียนภาคประชาชน ออกแถลงการณ์ ในวาระประชาคมอาเซียนครบรอบปีที่ 52 สู่การเป็นประชาคมที่มุ่งประโยชน์ของประชาชน และ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สาระสำคัญในแถลงการณ์ระบุ เพื่อให้เจตนารมณ์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียนเป็นจริง ควรคำนึงถึงหลักการสำคัญ 4 ข้อ คือ สถานการณ์ที่กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน, สนับสนุนและใส่ใจต่อข้อเสนอจากการประชุมอาเซียนภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 10 - 12 ก.ย.2562 โดยบรรจุการประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำอาเซียนและภาคประชาสังคม เป็นวาระการประชุมอย่างเป็นทางการ ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 2, ให้กลไกต่างๆ ของอาเซียน ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในการกำหนดทิศทางนโยบาย เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับสูงอาเซียน ว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ ในวันที่ 9 กันยายน 2562ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิด์ล กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการอาเซียน ธนาคารโลก และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ และหุ้นส่วนด้านการพัฒนาของอาเซียน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาทุนมนุษย์ และหารือวิธีการที่อาเซียนจะพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมต่อไป รวมทั้งรับมือกับประเด็นท้าทาย เช่น การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโลกดิจิทัล และความเหลื่อมล้ำ
การประชุมนี้ เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ในการเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน ระหว่างการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารโลก ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเดือนตุลาคม 2561 โดยประเทศไทยจะแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดให้ประชาชนมีระบบประกันสุขภาพอย่างทั่วถึงซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลก นอกจากนี้การประชุมดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์อาเซียน ปี ค.ศ. 2025 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เพื่อให้ประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ พัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 160

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738