ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2562 / 12:31:02  
สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนที่จังหวัดเชียงราย
สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนที่จังหวัดเชียงราย
สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การแก้ไข เน้นด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าชายแดน ด้านแรงงานข้ามชาติ ด้านภัยแล้ง ด้านหมอกควัน และการดำเนินการพื้นที่ทำกินให้ประชาชน ภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

วันนี้ (11 ก.ย.62) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน) นำโดย พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยคณะกรมการฯ มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน นี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาขนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ อาทิ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าชายแดน ด้านแรงงานข้ามขาติ ด้านภัยแล้ง ด้านหมอกควัน และการดำเนินการพื้นที่ทำกินให้ประชาชน พร้อมศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับถนนพาราดินซีเมนต์จากตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศและตามที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ
โอกาสนี้ นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้กล่าวถึงภารกิจในการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่เชียงรายในครั้งนี้ ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายว่า การลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่เชียงรายในครั้งนี้ เพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่ โดยในช่วงเช้าจะมีการหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ อาทิ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าชายแดน ด้านแรงงานข้ามชาติ ด้านภัยแล้ง ด้านหมอกควัน และด้านคนไร้สัญชาติ รวมถึงประเด็นด้านอื่นๆ ส่วนช่วงบ่ายจะลงพื้นที่พบเยาวชน ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อรับพังข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในมุมมองของเยาวชน จากนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 400 คน พร้อมร่วมกิจกรรม "Ethnic student sahasad school ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างสมาชิกวุฒิสภา กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และตามที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ
สำหรับ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) มีพื้นที่การดำเนินงาน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ โดยมี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ที่สามารถเป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้านบนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 168

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738