ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2562 / 15:25:24  
สุริยะ ตรวจเยี่ยม กพร. เน้นนโยบายจัดหาวัตถุดิบแก่ภาคอุตสาหกรรม เร่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ
สุริยะ ตรวจเยี่ยม กพร. เน้นนโยบายจัดหาวัตถุดิบแก่ภาคอุตสาหกรรม เร่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าตรวจเยี่ยมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) มอบนโยบายจัดหาวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเร่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้มีโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้ กพร. โดยรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ซึ่ง กพร. มีภารกิจหลักในการจัดหาวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งวัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติ (Natural Raw Materials) วัตถุดิบทดแทน (Secondary Raw Materials) จากการรีไซเคิลขยะหรือของเสีย และวัตถุดิบขั้นสูง (Advanced Raw Materials) เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้มีความก้าวหน้าจากการใช้วัตถุดิบที่เพียงพอและมีคุณภาพ ผ่านการอนุญาตประกอบกิจการผลิตแร่ป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งวัสดุก่อสร้างรองรับโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของประเทศ การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่หลากหลาย โดยให้ความสำคัญกับการรีไซเคิลขยะหรือของเสียที่เกิดขึ้นในประเทศ รวมถึงผลพลอยได้ (By-products) จากกระบวนการผลิตเพื่อแยกสกัดแร่และโลหะให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่
นอกจากนี้ ยังได้ให้นโยบายในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบ ดำเนินการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแร่คุณภาพสูงและโลหะขั้นสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมศักยภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบขั้นสูง เพื่อเพิ่มคุณภาพวัตถุดิบให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในเชิงเศรษฐกิจ สำหรับเป็นวัตถุดิบทดแทนหรือวัตถุดิบที่มีความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมศักยภาพ เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพเส้นใยจากหินบะซอลต์สำหรับทดแทนแร่ใยหิน และการเพิ่มคุณภาพหินปูนในอุตสาหกรรมซีเมนต์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมศักยภาพ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและยา อันเป็นการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นายสุริยะ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้ กพร. ดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอีกหลายประการ เช่น การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก โดยในปีนี้ กพร. มีบทบาทสำคัญในการเป็นหน่วยงานผู้แทนไทยจัดการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านแร่ของประเทศสมาชิกให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงเน้นย้ำการยกระดับอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมีการประกาศนโยบายเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Policy) ส่งเสริมสถานประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายใน สถานประกอบการ และเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกอบกิจการ นำไปสู่การผลักดันอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้สามารถสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำแนวนโยบายของรัฐบาลมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป
นโยบายสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ โดยให้พิจารณาอนุญาตประทานบัตรและใบอนุญาตต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นเรื่องการใช้ประโยชน์พื้นที่ เช่น พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ขอให้ กพร. เร่งดำเนินการ ส่วนกรณีการขออนุญาตสำรวจและทำเหมืองแร่ในพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจะประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไป นายสุริยะ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร. 053 511555
บรรณาธิการ : สุพิน จินดาหลวง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 140

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738