ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 08:40:38  
สว. ลงพื้นที่พบประชาชน จ.เชียงราย หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาข้อกฎหมายตามกลไกของวุฒิสภา
สว. ลงพื้นที่พบประชาชน จ.เชียงราย หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาข้อกฎหมายตามกลไกของวุฒิสภา
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายภาคเหนือ (ตอนบน) เป็นหัวหน้านำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2562 เพื่อพบปะประชาชนจังหวัดเชียงราย รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาข้อกฎหมาย สู่การแก้ไขปัญหาภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

โดยเมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานของจังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ เพื่อปฏิบัติภารกิจติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว ให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77 ประกอบมาตรา 270 โดยในที่ประชุม พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และนายจิรชัย มูลทองโร่ย กรรมการ พร้อมคณะกรรมการอื่น ๆ ได้ปรึกษาหารือในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ในด้านการท่องเที่ยว การค้าชายแดน แรงงานข้ามชาติ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาหมอกควันไฟป่า สถานการณ์การบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับถนนพาราดินซีเมนต์ จากตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และรับฟังผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญฯ หมวดที่ 16 การปฏิรูปประเทศ และตามที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ได้กล่าวถึงบทบาทของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนว่า เป็นกลไกหรือวิธีการที่จะทำให้ได้ข้อมูล ปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของทุกฝ่าย ทั้งภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งต้องดำเนินการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบปัญหา อุปสรรค ความเดือดร้อนอย่างแท้จริง แทนการรอรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือความต้องการจากการรายงานตามระบบที่เป็นอยู่ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากฎหมายตามอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาต่อไป ทั้งนี้ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) มีพื้นที่การดำเนินงาน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และจังหวัดแพร่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ ตั้งแต่ระดับฐานรากชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน

ข่าวโดย : น.ส.ภาภัณฑ์ มะเทวิน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 136

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738