ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 08:43:00  
คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะนักเรียน โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาเชียงราย เปิดเวทีให้นักเรียนร่วมเสนอ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในมุมมองของเยาวชน
 คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะนักเรียน โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาเชียงราย เปิดเวทีให้นักเรียนร่วมเสนอ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในมุมมองของเยาวชน
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการการสมาชิกสภาประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่พบปะและรับฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในมุมมองของเยาวชน เมื่อบ่ายวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายวิชัย ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา นำคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 400 คน ให้การต้อนรับ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ที่จะได้นำไปสู่การพิจารณากลั่นกรองและการพัฒนากฎหมายที่ใช้บังคับ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้น "หลักการทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะทำอะไรถามใจประชาชน"

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับคณะครูนักเรียน โดยได้นำความรู้ประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น การแนะนำเรื่องราวของสมาชิกวุฒิสภา และบทบาทหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญฯ และเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนยังได้สร้างเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มาทำความรู้จักและบอกต่อเล่าขานให้แก่เยาวชน จากนั้น คณะกรรมการการสมาชิกสภาประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อทำความรู้จัก และสร้างความคุ้นเคยกับคณะครูและนักเรียน ตามฐานกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมสร้างฝัน กิจกรรมร่วมสร้างอนาคต กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ สว. พบเยาวชนและประชาชน กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส กิจกรรม Ethanic Student Sahasad School Dinner Wellcom และกิจกรรมการปรับ Mind Set ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและใกล้ชิดอย่างเป็นกันเอง ด้านนายวิชัย ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กล่าวว่า โรงเรียนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ที่มาจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้ ซึ่งได้ความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นสิ่งดี ๆ ที่ผู้ใหญ่ใจดีในสังคมได้มอบให้แก่เด็ก ๆ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทั้งการศึกษาและสถานภาพของประชาชนในสังคมไทย นอกจากนี้ นางสาว ธิดารัตน์ แซ่ลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ยังกล่าวด้วยว่า ประทับใจที่คณะกรรมการฯ ได้ให้ความสำคัญกับเด็กชาวไทยภูเขาที่มีภูมิลำเนาอยู่บนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งในวันนี้ตนได้รับความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์มากมาย เช่น เข้าใจความแตกต่างในบทบาทของ สว. และ สส. ที่ตนไม่เคยรับทราบมาก่อน สำหรับ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนของมูลนิธิการกุศล นักเรียนร้อยละ 80 เป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ อีกร้อยละ 20 เป็นนักเรียนในท้องถิ่นพื้นราบ มีการก่อตั้งมาอย่างยาวนานจนมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ ด้วยความรักความสามัคคี ความวิริยะอุตสาหะ ของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และกรรมการสถานศึกษา จนสามารถพัฒนายกระดับให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนจำนวนมาก และมีชื่อเสียงในการผลิตนักเรียนให้ประสบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวโดย : น.ส.ภาภัณฑ์ มะเทวิน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 133

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738