ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 10:26:38  
หน่วยงานสังกัด พม. เตรียมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลำพูน 16 ก.ย. นี้
หน่วยงานสังกัด พม. เตรียมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลำพูน 16 ก.ย. นี้
หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลำพูน ในวันที่ 16 ก.ย. 62 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ณ หอประชุมฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลปาสัก อำเภอเมืองลำพูน

นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนและเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในกาส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้กว้างขวางและต่อเนื่อง โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน และสภาเด็กและเยาวชนจังวัดลำพูน กำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ณ หอประชุมฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลปาสัก อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งจะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน แกนนำนักเรียน นักศึกษา ภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 1,000 คน
ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ประวัติความเป็นมาของวันเยาวชนแห่งชาติ กิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยาวชนดีเด่นจังหวัดลำพูน จำนวน 10 ราย พิธีมอบประกาศเกียรติคุณจิตอาสาในการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน จำนวน 20 ราย และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 9 แห่ง รวมถึงการจัดนิทรรศการ สืบสานภูมปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น
จึงเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานและเป็นกำลังให้กับเด็กและเยาวชน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน โทร. 0 5351 1188

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร.053-525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ โทร.053-525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 150

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738