ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 11:14:05  
เชียงใหม่ จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 1
เชียงใหม่ จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 1
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดทำร่างแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

ที่ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 1 โดยมีนายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้แทนประชาชน จำนวนมากเข้าร่วม โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยกันระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลและแนวคิดต่างๆ ที่ได้รับ นำไปปรับใช้ในการวางผังการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ร่วมกันจัดทำร่างแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของพื้นที่และการจัดทำมาตรการทางผังเมือง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน โดยได้ดำเนินการศึกษาโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำปิง รวมทั้งกำหนดมาตรการด้านผังเมือง ทั้งที่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่แก้มลิงแม่น้ำ พื้นที่จังหวัดอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องสัมพันธ์กันตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำถึงพื้นที่ปลายน้ำ นำไปสู่การจัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่และจัดทำมาตรการทางผังเมืองที่จะส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การประสบปัญหาอุทกภัยรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาล การวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ระดับลุ่มน้ำจังหวัด เมือง และชุมชน เป็นการลดความสูญเสียที่เกิดจากปัญหาอุทกภัย และประชาชนจะได้มีแนวทางในการจัดเตรียมความพร้อมและรับมือกับปัญหาอุทกภัย สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่เสียหายจากน้ำท่วม และค่าใช้จ่ายในการชดเชยและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม


ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 316

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738