ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 12:41:51  
คณะวุฒิสภาลงพื้นพบประชาชนที่ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย
คณะวุฒิสภาลงพื้นพบประชาชนที่ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย
คณะกรรมการวุฒิสภาจัดกิจกรรมพบประชาชนเพื่อรับฟังข้อมูลตามความต้องการจากประชาชนตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย

วันนี้ 12 กันยายน 2562 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพปลัดจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ ซึ่งประชาชนตำบลแม่ยาวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ได้รายงานว่าพื้นที่ในการบริหารของเทศบาลตำบลแม่ยาว รวมจำนวน 18 หมู่บ้าน และยังมีหมู่บ้านบริวานอีกหลายแห่ง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงระหว่างภูเขา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ประมาณร้อยละ 80 และเป็นพื้นที่ราบเพียง 20 ส่วนอาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ค้าขายและอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพเสริม ราษฏรส่วนมากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวว่า คณะกรรมการ สมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมแบ่งเป็นกลุ่มย่อยให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้า ด้านแรงงาน ด้านภัยแล้ง ด้านหมอกควัน ด้านคนไร้สัญชาติ และด้านพื้นที่ทำกินโดยมีการเก็บรวบรวมประเด็นต่างๆนำไปสู่การแก้ไข ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน อีกด้วย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 841

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738