ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 13:26:43  
องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ในจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเหมาะสม
องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ในจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเหมาะสม
องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ในจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเหมาะสม

          เช้าวันนี้ (12 ก.ย.62) พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2562 ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ จากสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุม
          โอกาสนี้ องคมนตรี ประธานการประชุม ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน ร่วมกันทำงานเพื่อสนองพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์ในทุกพื้นที่อย่างถูกต้องและเหมาะสม การร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสำรวจพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ตั้งสถานีและศูนย์ดำเนินการ และจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ให้แก่เกษตรกรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
          ขณะเดียวกัน องคมนตรียังได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการต่างๆ ของหน่วยงานสนับสนุน โดยมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก จำนวน 9,000,000 กล้า เพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เช่น การจัดทำระบบชลประทาน การก่อสร้างเส้นทางลำเลียง การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด และการจัดทำฐานข้อมูลถือครองการเกษตรของเกษตรกรศูนย์พัฒนาฯ เลอตอ ซึ่งการจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าวยังไม่เป็นตามคาดหมาย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่มีฝนตกทุกวัน ทำให้การเดินทางไม่สะดวกและมีปัญหาด้านการสื่อสาร
          มูลนิธิโครงการหลวง ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรณรงค์ใช้สารชีวภัณฑ์ และสารปลอดภัยในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช การดำเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชให้แก่เกษตรกร และเร่งสร้างจิตสำนึกของเกษตรกรให้ใส่ใจดูแลพืชผลเพื่อคุณภาพที่ดี และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ซึ่งในระหว่างวันที่ 14-30 กันยายนนี้ โครงการหลวงจะจัดกิจกรรม Healthy Festival Week เพื่อนำผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ของมูลนิธิฯ ทั้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป สมุนไพรแปรรูป หัตถกรรม ชา และปศุสัตว์ ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในราคาพิเศษ โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ร้านโครงการหลวง ของทั้งจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพฯ อุดรธานี และช่องทางออนไลน์ต่างๆ


ข่าวโดย : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 121

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738