ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 13:36:44  
จังหวัดน่าน โดย อพท.ขับเคลื่อนส่งเสริมพัฒนาจังหวัดน่าน สู่เมืองสร้างสรรค์ ยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
 จังหวัดน่าน โดย อพท.ขับเคลื่อนส่งเสริมพัฒนาจังหวัดน่าน สู่เมืองสร้างสรรค์ ยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
จังหวัดน่าน โดย อพท. เตรียมผลักดันจังหวัดน่าน สู่เมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จาก องค์การ ยูเนสโก UNESCO ประชุมหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายพื้นที่เมืองเก่า ขับเคลื่อนและเตรียมยื่นเสนอสมัคร Creative City UNESCO

วันนี้ (12/9/62) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ประชุมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ โดยมี นางสาวิตรี สุวรรณสถิต อดีตเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาสหประชาชาติ พร้อมด้วย นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 และเครือข่าย เขตพื้นที่เมืองเก่า ร่วมประชุมรับฟังการเตรียมความพร้อมการเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดน่าน
เมืองสร้างสรรค์ มีที่มาและความสำคัญ โดย UNESCO เริ่มดำเนินนโยบาย “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์” The Creative Cities Network ในปี 2547 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอุสาหกรรมสร้างสรรค์ นำไปสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติของภาคประชาคม ประชาชน เอกชน และสาธารณะ UNESCO ได้จำกัดความ Creatice City ว่า การร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐในการสร้างสรรค์เมือง ต้องประกอบด้วย การพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้างทางสังคม ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การนำประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์
สำหรับเมืองสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ เมืองด้านงานออกแบบ เมืองด้านอาหาร เมืองด้านภาพยนตร์ เมืองด้านดนตรี เมืองด้านสื่อศิลปะ เมืองด้านวรรณกรรม และเมืองด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ซึ่งประเทศไทยมี 2 เมืองที่ได้รับคัดเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์ คือ จังหวัดภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ในปี 2558 และจังหวัดเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรม ในปี 2560
อย่างไรก็ตาม การจะเป็นเมืองสร้างสรรค์ UNESCO ตามโครงการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนเมืองในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นเมืองสร้างสรค์ของยูเนสโก เพื่อพัฒนาเมืองต่างๆ ตามแนวทางสากลและเอื้อต่อการสร้างสรรค์งานให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ ทั้งนี้ จังหวัดน่าน จะต้องมีการเตรียมพร้อมในหลายด้าน หลายมิติ เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดน่านให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ โดย อพท. ร่วมกับเรือนจำจังหวัดน่าน อบต.นาซาว หารือแนวทางการขับเคลือนโครงการพัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ เตรียมแผนการับรู้ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ศิลปินช่างฝีมือ และขอความร่วมมือจากต่างประเทศสนับสุน เตรียมยื่นเสนอใบสมัคร Creatice City UNESCO ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 144

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738