ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 14:15:38  
สว.ลงพื้นที่ พบปะประชาชนจังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิด ศึกษาการก่อสร้างถนนยางพารา ดิน ซีเมนต์ ตามนโยบายรัฐบาล
สว.ลงพื้นที่ พบปะประชาชนจังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิด ศึกษาการก่อสร้างถนนยางพารา ดิน ซีเมนต์ ตามนโยบายรัฐบาล
สว.ลงพื้นที่ พบปะประชาชนจังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิด ศึกษาการก่อสร้างถนนยางพารา ดิน ซีเมนต์ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อประกอบข้อมูลการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ภายใต้อำนาจของวุฒิสภา

วันนี้ (12 กันยายน 2562) พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) พร้อมด้วยนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานกรรมการคนที่สอง พร้อมทั้งพลโท อำพล ชูประทุม และแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว นำประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับกว่า 150 คน เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนสร้างความรู้จัก และความคุ้นเคยกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ด้วยเทศบาลตำบลแม่ยาวมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างภูเขาและพื้นที่ราบสูง โดยพื้นที่ทำกินของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งประสบกับปัญหาสถานการณ์การบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึก นำไปสู่พิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ภายใต้อำนาจของวุฒิสภาต่อไป ขณะที่ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยพันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานกรรมการคนที่สาม นายจิรชัย มูลทองโร่ย และนายณรงค์อ่อนสอาด คณะกรรมการ ฯ ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการถนนยางพารา ดิน ซีเมนต์ ของนโยบายรัฐบาลเพื่อส่งเสริมราคายางพารา และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับถนนยางพารา ดิน ซีเมนต์ มีส่วนผสมคือ น้ำยางพาราสดในพื้นที่ ดินเดิมในพื้นที่ ผสมกับปูนซีเมนต์ เป็นนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นใช้น้ำยางพาราสดในพื้นที่ก่อสร้างหรือใกล้เคียง โดยซื้อผ่านสหกรณ์ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรโดยตรง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้นำร่องก่อสร้างและเปิดให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ถนนทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ - ชุมชนห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก จังหวัดเชียงราย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ศึกษาในเชิงประจักษ์ที่ถนนดังกล่าวด้วย และพบว่าถนนมีการก่อสร้างมาแล้วกว่า 1 ปี 5 เดือนเศษ ยังมีสภาพที่ยังใช้งานได้มั่นคงแข็งแรงดี มีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้งานอย่างต่อเนื่อง ต่อจากนั้นคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) จะเดินทางไปยังจังหวัดพะเยา เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นต่างๆ และพบปะพี่น้องประชาชนจังหวัดพะเยาตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

ข่าวโดย : นายรังสิมันตุ์ วงค์วรรณ์
บรรณาธิการ : น.ส.ภาภัณฑ์ มะเทวิน
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 142

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738