ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 14:25:21  
จังหวัดแพร่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562
จังหวัดแพร่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562
จังหวัดแพร่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(12กันยายน2562) เวลา 09.00 น. ที่อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นายอนุศิษฎ์ ไทยรวีวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่กล่าวว่า ด้วยวันที่ 21 กันยายนเป็นวันสถาปนา กรมประมง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชองค์การ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2469 ให้ตั้ง “กรมรักษาสัตว์น้ำ” ขึ้น ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “กรมการประมง” และ “กรมประมง” ในปัจจุบัน และได้มีการกำหนดวันประมงแห่งชาติขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีได้มีติอนุมัติเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2527 กำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ และต่อมาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 มีมติเปลี่ยนแปลงให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็น “วันประมงแห่งชาติ” ขึ้นใหม่ ซึ่งได้เริ่มถือปฏิบัติ ตั้งแต่ปี 2549 เป็นตันมา ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และประกอบกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปีที่เป็นวันประมงแห่งชาติเดิม เป็นช่วงฤดูแล้งแหล่งน้ำต่างๆ จะมีน้ำน้อย และอุณหภูมิสูง สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงวันประมงแห่งชาติขึ้นใหม่ การจัดงานวันประมงแห่งชาติ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะ และขอความร่วมมือจากประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี และเพื่อให้แหล่งน้ำธรรมชาติเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการใช้เป็นแหล่งหาอาหาร และเพิ่มรายได้จากการทำประมง ตามที่จับสัตว์น้ำต่างๆ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง บ่อ อ่างเก็บน้ำ และเขื่อนต่างๆ กรมประมง จึงได้เน้นให้องค์กรส่วนท้องถิ่น และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลการทำประมงในแหล่งน้ำ /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 139

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738