ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 14:26:19  
จังหวัดแพร่จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562
จังหวัดแพร่จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562
จังหวัดแพร่จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562 มุ่งเน้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(12กันยายน2562) เวลา 10.30 น. ที่ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายอนุศิษฎ์ ไทยรวีวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดแพร่ประจำปี 2562 ของจังหวัดแพร่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสองพระองค์ ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในฐานะยุวกษัตริย์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 กิจกรรมในงานประกอบด้วยการถวายพวงมาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล การแสดงจากเด็กและเยาวชนจำนวน 7 ชุดนิทรรศการจากตัวแทนเด็กและเยาวชนจำนวน 7 แห่งได้แก่นิทรรศการจากองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ เทศบาลตำบลแม่หล่าย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ ศูนย์สร้างสรรค์พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาลตำบลจำนวน 16 แห่ง การจัดกิจกรรมของเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชนด้านภูมิปัญญาตามสถานที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองแพร่ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คนประกอบด้วยคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่เด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ มีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการได้แก่เพื่อให้เยาวชนช่วงอายุ 15-25 ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพ และคุณธรรม และส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยมีคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติใช้คำขวัญเดียวกันกับคำขวัญปีเยาวชนสากลคือ Participation Development and peace ถอดเป็นภาษาไทยว่า “ ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติ” ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 155

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738