ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 15:45:30  
การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 1 (ระดับลุ่มน้ำ) หาแนวทางป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในระดับลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน
การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 1 (ระดับลุ่มน้ำ) หาแนวทางป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในระดับลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน
การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 1 (ระดับลุ่มน้ำ) หาแนวทางป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในระดับลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

          วันนี้ (12 ก.ย. 62) ที่ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 1 (ระดับลุ่มน้ำ) เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวางผังการะบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำปิง เพื่อร่วมกันจัดทำ (ร่าง) แผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่แก้มลิงแม่น้ำและพื้นที่จังหวัด รวมถึงการจัดทำมาตรการทางผังเมืองทั้งที่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้างประกอบกันอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ทรงคุณวุฒิรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การพัฒนาเอกชน และประชาชนผู้ที่ให้ความสนใจ ทั้งจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
          กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้ดำเนินการศึกษาโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำปิง เพื่อหาแนวทางป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในระดับลุ่มน้ำ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการด้านผังเมือง ทั้งที่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่แก้มลิงแม่น้ำ พื้นที่จังหวัดอย่างเป็นระบบและสัมพันธ์กันตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำถึงพื้นที่ปลายน้ำ ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการจะนำมาจัดทำผังระบบระบายน้ำในระดับลุ่มน้ำและระดับจังหวัดที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน รวมไปถึงการจัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ และจัดทำมาตรการทางผังเมือง เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 124

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738