ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 16:54:19  
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในด้านต่างๆ นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

ที่ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดพะเยา พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ประชุมหารือพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของส่วนราชการจังหวัดพะเยา เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในด้านต่างๆ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าชายแดน ด้านแรงงานข้ามขาติ ด้านภัยแล้ง ด้านหมอกควัน และด้านคนไร้สัญชาติ รวมถึงประเด็นด้านอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับกรปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และตามที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กล่าวก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม ว่า สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่ในการดูแลประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ในการพิจารณาร่างกฎหมาย และเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับสมาชิกวุฒิสภาก็จะต้องมาติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่จะต้องมาติดตามรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และจะส่งต่อให้กับรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
สำหรับวันพรุ่งนี้ (13 ก.ย.62) เวลา 09.00 น. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ จะเดินทาง ไปรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของตัวแทนหอการค้าจังหวัดพะเยา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน รวมทั้งตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 159

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738