ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 16:55:19  
สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดพะเยา รับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาภายใต้บทบาทหน้าที่อำนาจของวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดพะเยา รับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาภายใต้บทบาทหน้าที่อำนาจของวุฒิสภา
พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่ 1 พร้อมด้วย สมาชิกวุฒิสภา เดินทางมาที่จังหวัดพะเยา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็น การท่องเที่ยว การค้าชายแดน แรงงานข้ามชาติ ภัยแล้ง ปัญหาหมอกควัน และคนไร้สัญชาติ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 12 กันยายน 2562 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่ 1 พร้อมด้วย สมาชิกวุฒิสภา เดินทางมาที่จังหวัดพะเยา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็น การท่องเที่ยว การค้าชายแดน แรงงานข้ามชาติ ภัยแล้ง ปัญหาหมอกควัน และคนไร้สัญชาติ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ที่ ห้องประชุม ภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทรรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และรายงาน การดำเนินงานรวมถึงปัญหาอุปสรรค โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) มีพื้นที่การดำเนินงาน 8 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ สามารถเป็นเวที ที่ได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ ตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนัก สำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และสังคมโดยรวม นำไปสู่สังคมที่มีประชาชน มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยมีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภากล่าวว่า สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่ในการดูแลประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ในการพิจารณาร่างกฎหมาย และเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ สมาชิกวุฒิสภาก็จะต้องมาติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ที่จะต้องมาติดตามรับทราบ ปัญหาที่เกิดขึ้น , หน้าที่ในการติดตามการบริหารราชการแผ่นดิน , หน้าที่ติดตามกันกรองตรวจสอบ ความประพฤติจริยธรรมของ ผู้ที่เราจะรับรอง เช่น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตุลาการศาลปกครอง , การติดตามเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเมื่อสมาชิกวุฒิสภารับทราบปัญหาก็จะส่งต่อให้กับ รัฐบาล เพื่อ แก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้การเดินทางมาในครั้งนี้ ของคณะสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ก็เพื่อที่จะมาบอกให้กับประชาชนทราบว่า สมาชิกวุฒิสภามีบทบาท และหน้าที่ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร โดยในวันพรุ่งนี้ (13 ก.ย.) เวลา 09.00 น. คณะสมาชิกวุฒิสภา จะเดินทาง ไปรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของตัวแทน หอการค้าจังหวัดพะเยา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการค้าชายแดน รวมทั้งตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 123

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738