ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 17:25:19  
พมจ.น่าน จัดโครงการถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชน
พมจ.น่าน จัดโครงการถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชน
พมจ.น่าน จัดโครงการถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2562

ที่ โรงแรมดิอิมเพรส ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดน่าน ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการขับเคลื่อน ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมสูงอายุ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 และได้ประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบกับปัจจุบันจังหวัดน่าน มีประชากรผู้สูงอายุตามฐานข้อมูลระบบสถิติทางการทะเบียน ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณ31 ธันวาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 89,261 คน คิดเป็นร้อยละ 18.63 ของประชากรทั้งหมดและกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม กล่าวคือจะมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2563 ทั้งนี้ในการการการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ทางสำนักงานพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านโดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนและขยายผล การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส).และส่งเสริมสนับสนุนให้อปท.พื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินโครงการ ศพอส.รวมทั้งอปท.ที่มีความพร้อมร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ทั้งนี้มีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มพัฒนาทักษะ ความรู้ที่เหมาะสม เพื่อให้พื้นที่ ที่ยังไม่ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้แรกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนากลไก และวางแผนจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อให้ภาคีเครือข่าย รู้ช่องทางและวิธีการเข้าถึงแหล่งงบประมาณ ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ถอดบทเรียนการดำเนินงาน ของโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่มีปัจจัยสำเร็จในการทำต่อเนื่อง และปัจจัย ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนา สู่การวางแผนแก้ไขและพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดน่าน

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 127

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738