ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ตุลาคม 2562 / 15:12:19  
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน รับการตรวจประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ ( Zero Waste ) ประจำปี 2562 ระดับประเทศ
เทศบาลตำบลอุโมงค์  อำเภอเมืองลำพูน รับการตรวจประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ  ( Zero Waste ) ประจำปี 2562 ระดับประเทศ
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ซึ่งเทศบาลตำบลอุโมงค์มุ่งสร้างชุมชนที่เข้มแข็งในการลดคัดแยกการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่รวมถึงการรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องเพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างแท้จริงในอนาคต

วันนี้ (8 ตุลาคม 2562) ที่ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลอุโมงค์ บ้านไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศบาลตำบลอุโมงค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน เครือข่ายกลุ่มอากรต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ นายรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และคณะฯ ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2562 ระดับประเทศ เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งในการลดคัดแยกการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่รวมถึงการรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องเพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างแท้จริงในอนาคต
ชุมชนบ้านไร่เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ครัวเรือนจำนวน 370 ครัวเรือน มีประชากร 1,350 คน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านไร่ซึ่งได้ดำเนินโครงการต่างๆ ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโดยแกนนำชุมชนคณะกรรมการชุมชนวัดโรงเรียนคนในชุมชนกลุ่มต่างๆในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะต้นทาง ชุมชนบ้านไร่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนบ้านไร่หมู่ 8 โดยมีลักษณะการทำงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนได้แก่การสร้างความตระหนักความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยใช้หลัก 3Rs การดำเนินการคัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือนและชุมชนและการนำขยะที่แยกแล้วไปใช้ประโยชน์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
สำหรับการแก้ไขปัญหาขยะที่ชุมชนบ้านไร่หมู่ 8 นำมาใช้และจัดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบโดยคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นประเภทต่างๆ ประกอบด้วย 1. คัดแยกขยะรีไซเคิลหรือขยะขายได้ โดยมีกิจกรรมดังนี้ผ้าป่ารีไซเคิล , กองทุนขยะบุญ , สิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล , จำหน่ายขยะสร้างรายได้ , ธนาคารขยะฯลฯ 2.ขยะอินทรีย์มีการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ ถังขยะเปียก ,ปุ๋ยหมักในเสวียนไม้ไผ่ , น้ำหมักธรรมชาติ , น้ำหมักชีวภาพ , การเลี้ยงไส้เดือนดิน , การนำไปเลี้ยงสัตว์ฯลฯ 3.ขยะพิษหรือขยะอันตราย ส่งเสริมให้เก็บรวบรวมไปไว้ที่จุดรวบรวมขยะอันตรายประจำหมู่บ้านเพื่อให้รถเทศบาลมาเก็บไปกำจัดอย่างถูกวิธี และ 4.ขยะทั่วไปที่จะต้องนำไปกำจัดโดยนำขยะทั่วไปใส่ลงไปในถุงดำจนเต็มแล้วมัดปากถุงหลังจากนั้นนำไปวางไว้หน้าบ้านเรือนที่พักอาศัยเพื่อให้รถเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลมารับไปกำจัดต่อไป

ข่าวโดย : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 281

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738