ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2562 / 15:42:45  
ผู้ว่าฯลำพูน เดินสายพบปะประชาชนในพื้นที่ อ.ลี้และ อ.ทุ่งหัวช้าง
ผู้ว่าฯลำพูน เดินสายพบปะประชาชนในพื้นที่ อ.ลี้และ อ.ทุ่งหัวช้าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอลี้และอำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ตามนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการและประชาชน

วันนี้ ( 9 ตุลาคม 2562 ) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสำเริง ไชยเสน , นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอลี้และอำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ตามนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมเปิดรับรับฟังความคิดเห็นการปฏิบัติงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการและประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ตามนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามวิสัยทัศน์จังหวัดลำพูน " เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง " โดยเฉพาะการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การขยายผลโครงการ จิตอาสาพระราชทาน วปร. 904 และโครงการอื่นๆ ควรมุ่งเน้นในเชิงคุณภาพ การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อความโปร่งใส โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ สำหรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หัวหน้าส่วนราชการโดยเฉพาะในพื้นที่แต่ละอำเภอ จะต้องมีแบบรายงาน การสำรวจ ความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะและมลภาวะต่างๆ ตามนโยบาย จังหวัดสะอาด รวมถึงการเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชน โดยส่งเสริมความรู้การประกอบอาชีพ ประชาชนมีรายได้ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ในชุมชน
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กำหนดลงพื้นที่พบปะประชาชนในอำเภอต่างๆ ทั่วจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 476

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738