ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2562 / 13:42:03  
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลักดันโครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก หวังให้เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลักดันโครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก หวังให้เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลักดันโครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก ภายใต้แนวคิดเมืองเก่าทรงคุณค่า สู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ หวังให้เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานการประชุมสรุปผลดำเนินการโครงการพัฒนา เมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก ณ ห้องประชุมริเวอร์ไซด์ แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมสยามไทรแองเกิ้ล ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานวางแผน และผังแม่บทเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ
ที่ประชุม ได้สรุปผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาเมืองเก่า เพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มล้านนาตะวันออก ภายใต้แนวคิด เมืองเก่าทรงคุณค่า สู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ โดยมี คณะผู้ร่วมนำเสนอ ได้แก่ นายชยกฤษณ์ นิสสัยสุข นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนายธนินท์ ยุคะลัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ ผนวกกับแนวคิดการพัฒนาเมืองเก่าอย่างสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันด้วย
นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน กล่าวว่า จังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออก (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนาน มีกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่มีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของเมืองเก่าได้เป็นอย่างมาก ซึ่งการพัฒนาเมืองเก่าควรสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและควรเชื่อมโยงเมืองเก่าต่าง ๆ ให้มีบทบาทต่อการท่องเที่ยวร่วมกัน
สำหรับผลสำฤทธิ์ของการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ ได้เตรียมพร้อมต่อการพัฒนา และร่วมบูรณาการ ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าและอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยดำรงไว้ซึ่งคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชุมชน ของล้านนาตะวันออก อันจะทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วย

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 176

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738