ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2562 / 14:56:37  
สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ลำพูน จัดสัมมนากลุ่มย่อยเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกิน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ลำพูน จัดสัมมนากลุ่มย่อยเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกิน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ จ.ลำพูน จัดสัมมนากลุ่มย่อยและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกิน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

บ่ายวันนี้ (10 ต.ค. 62) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ เดินทางไปหอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านที่ดินทำกินของประชาชน โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อยเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกิน เพื่อเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการฯ
ทั้งนี้ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) มีพื้นที่การดำเนินงาน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ โดยมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ สามารถเป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับ ฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร.053-525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ โทร.053-525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 618

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738