ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2562 / 22:53:33  
ธ.ก.ส. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบสื่อมวลชน แถลงนโยบายและการดำเนินงาน
ธ.ก.ส. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบสื่อมวลชน แถลงนโยบายและการดำเนินงาน
ธ.ก.ส. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบสื่อมวลชน แถลงนโยบายและการดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานจังหวัด ฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ หน่วยงานป่าไม้ และสมาคมการค้ากาแฟแม่ฮ่องสอนภาคเหนือไทย ณ ห้องประชุมชั้น 2 ธกส.สาขาแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) ที่ ธ.ก.ส. ห้องประชุมชั้น 2 ธกส.สาขาแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ธ.ก.ส. แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบสื่อมวลชน แถลงนโยบายและการดำเนินงาน ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานป่าไม้ และสมาคมการค้ากาแฟแม่ฮ่องสอนภาคเหนือไทย โดยมีลำดับการแถลง ดังนี้ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงยุทะธศาสตร์และนโยบายจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายไพรัตน์ ผลาศักดื ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. แถลงนโยบายและผลการดำเนินงานของธนาคาร นายนิพนธื วรนาม หัวหน้าหน่วยป้องกัน และพัฒนาป่าไม้แม่ลาน้อย แถลงโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ และนายถนัด วันมณี นายกสมาคมการค้ากาแฟแม่ฮ่องสอนภาคเหนือไทย แถลงยุทธศาสตร์สมาคมการค้าฯ ร่วมกับ ดร.ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต นายกสมาคมกาแฟและชาไทย โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้านค้า ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง
นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ยุทธศาสตร์และนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแนวคิดการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ร่วมกับหน่วยงานราชการ และพี่น้องประชาชน ยึด 4 ข้อหลัก คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอนสะอาด ปลอดภัย รายได้ดี ประชาชนชีวีมีสุข และวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่มีการร่วมแถลง การขับเคลื่อนประชาชนให้มีรายได้ จากการปลูกพืชเศรษฐกิจ และอยู่กับป่าอย่างมีความสุข โดยโครงการสร้างป่า สร้างรายได้
ด้านนายไพรัตน์ ผลาศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวถึงนโยบายและผลการดำเนินงานของธนาคาร ว่า ธ.ก.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินงานตามนโยบายของธนาคาร โดยมีการดำเนินการทางด้านสินเชื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคชนบท อาทิ โครงการสินเชื่อปลูกป่าสร้างรายได้ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรลูกค้าได้มีแหล่งเงินทุน เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ สร้างรายได้ ลดปัญหาความเดือดร้อน เป็นต้น และดำเนินงานด้านการพัฒนาลูกค้าและชนบท งานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดโครงการอุ่นใจ คลายหนาว เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลในชนบท ดำเนินงานด้านนโยบายรัฐบาล พร้อมกันนี้ ยังได้ดำเนินงานร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จากนั้น นายนิพนธ์ วรนาม หัวหน้าหน่วยป้องกัน และพัฒนาป่าไม้แม่ลาน้อย กล่าวถึงโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ และนายถนัด วันมณี นายกสมาคมการค้ากาแฟแม่ฮ่องสอนภาคเหนือไทย กล่าวถึงยุทธศาสตร์สมาคมการค้าฯ ร่วมกับ ดร.ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต นายกสมาคมกาแฟและชาไทย ตามลำดับ
ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น จังหวัดลำดับที่ 3 ที่มีการปลูกกาแฟคุณภาพดีในภาคเหนือ โดยสมาคมการค้ากาแฟแม่ฮ่องสอนภาคเหนือไทย ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ปี 2562-2566 เพิ่มขีดความสามารถสมาชิกผู้ปลูกกาแฟ พัฒนาการแปรรูปคุณภาพกาแฟระดับโลกและการตลาดผลิตภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกาแฟไทย และ พัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก สังคมและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาชุมชนร่วมกับเครือข่ายในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข่าวโดย : ฐิตาพร ดอนแก้ว 095-6759957
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 243

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738