ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 ตุลาคม 2562 / 13:52:56  
กรมอุตุนิยมวิทยาสัญจรจังหวัดเชียงราย พร้อมเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย
กรมอุตุนิยมวิทยาสัญจรจังหวัดเชียงราย พร้อมเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย
กรมอุตุนิยมวิทยาสัญจรจังหวัดเชียงราย พร้อมเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานภารกิจ บทบาท หน้าที่ ด้านวิทยุกระจายเสียง ของ สวท.เชียงราย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา

วันนี้ (14 ต.ค.62) นางวรางคณา อุ่นบ้าน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา ในโอกาสมาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน พร้อมร่วมรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ บทบาท หน้าที่ ด้านวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย เป็นสื่อวิทยุหลักของจังหวัดเชียงราย และเป็นผู้นำในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน ผ่านเครือข่ายทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน ได้บูรณาการการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลข่าวสาร กับหน่วยราชการ ภาคเอกชน องค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ในจังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานดังกล่าว กับประชาชนจังหวัดเชียงราย ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงราย โดยนำข่าวสารด้านการพยากรณ์อากาศมาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แจ้งเตือนภัย สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน
ทางด้าน รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกระจายเสียงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบทันเวลา ทันเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพื้นที่ ปรับใช้ในชีวิตประจำวันวางแผนในอาชีพ การเดินทาง การท่องเที่ยว รวมถึงมีแผนพัฒนาการดำเนินงาน ต้นการบริการ คุณภาพของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อตอบสนองนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม การเชื่อมโยงข้อมูล การเพิ่มเครือข่ายผู้รับฟัง และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงด้วยกัน กรมอุตุนิยมวิทยา เล็งเห็นว่า สวท.เชียงราย เป็นสื่อที่มีคุณภาพด้านกระจายเสียงที่มีความน่าสนใจ และเป็นสื่อวิทยุหลักในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อันจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนางานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ต่อไป
จากนั้น รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องส่งกระจายเสียง ระบบ FM 95.75 MHz และร่วมพูดคุยในรายการ ของ สวท.เชียงราย โดยได้รับความสนใจจากคณะดูงานเป็นอย่างมาก

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 266

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738