ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 ตุลาคม 2562 / 14:13:19  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา โครงการครูรักษ์ถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา โครงการครูรักษ์ถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนชุมชน ครูรักษ์ถิ่น ปีการศึกษา 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้เป็นสถาบันผลิต และพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น ปีการศึกษา 2563 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในการนี้ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนตามเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองและผู้ขอรับทุนมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2567 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกันจนถึงวันสมัคร มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีกำลังศึกษาที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. ให้ใช้เกรดเฉลี่ยสะสมก่อนภาคเรียนสุดท้ายโดยจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและมีความตั้งใจจะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน มีประสบการณ์ในการทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม ไม่มีความประพฤติที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและกรอกข้อมูลในระบบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ตุลาคม 2562 ได้ที่ เว็บไซต์ www.krurakthin.cmru.ac.th สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 08-7981-7667 และ 06-2310-4907

ข่าวโดย : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 211

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738